top of page
AdobeStock_308972992.jpeg

Algemene voorwaarden

Appartement Laino, het aanbod en bindende voorwaarden

Deze website is eigendom van WebOptima. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om ons appartement in Laino, Como, te huren. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Wat zijn de vereisten om een boeking te plaatsen

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste meerderjarig zijn, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze aan te gaan. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

Belangrijkste commerciële voorwaarden

Wanneer je overgaat tot een boeking, stem je ermee in dat:

(i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te huren:

(ii) je een juridisch bindend contract aangaat om het appartement te huren en je ertoe verbindt het betalingsproces te voltooien.

De prijzen die wij rekenen staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina.

Behoud van recht om aanbod te wijzigen

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van WebOptima. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald

Vrijwaring

Je stemt ermee in WebOptima schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal WebOptima in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt  WebOptima geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

 

Promotionele e-mails en inhoud

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt (inclusief je telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als je dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten. 

Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van de Nederlandse wet, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Zeeland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page